Merchants Policy

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

3. Pardavėjo teisės

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojiç

4. Pardavėjo įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.

4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. 

6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.

6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. Prekių kainos

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

8. Prekių užsakymas ir apmokėjimas 

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.

8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

9.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jeigu Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.

9.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais.

9.4. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

9.5. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. 

10. Prekių grąžinimas

10.1.  Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);

10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);

10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;

10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

1. General provisions

1.1. These rules of the e-shop (hereinafter – the Rules) are a legally binding document for the Buyer and the Seller (hereinafter – the Seller), which sets out the rights and obligations of the Parties.

1.2. The Seller reserves the right to change, amend or supplement these Rules at any time. The Buyer is informed about the changes in the Rules on the e-shop website.

2. Conclusion of a purchase and sale agreement

2.1. The purchase and sale agreement between the Buyer and the Seller is considered concluded when the Buyer forms and submits an order for goods in the e-shop, having previously read these rules.

3. Seller’s Rights

3.1. In case of significant circumstances, the Seller may temporarily or completely suspend the operation of the e-shop without prior notice to the Buyer.

3.2. If the Buyer tries to damage the operation, stability and security of the e-shop or violates its obligations, the Seller has the right to restrict or suspend his access to the e-shop without notice.

4. Obligations of the Seller

4.1. The Seller undertakes to make available the services of the e-shop, the operating conditions of which are established by these Rules.

4.2. The Seller undertakes to deliver the goods purchased by the Buyer by the delivery method chosen by the Buyer, based on the conditions established by these Purchase and Sale Rules.

4.3. When due to unforeseen circumstances the Seller is unable to deliver the goods ordered in the e-shop, the Seller has the right to terminate the Purchase-Sale Agreement after informing the Buyer. The seller can offer a similar product. If the Buyer refuses, the Seller undertakes to return the money paid within 3 working days.

4.4. Upon the Buyer’s use of the Rules 5.2. the Seller undertakes to return the money paid to the Buyer within 5 (five) working days from the date of receipt of the returned goods.

4.5. The Seller may not refund the amount paid by the Buyer until the goods have been returned to the Seller or until the Buyer provides proof that the goods have been sent to the Seller, whichever is the earlier.

5. Buyer’s rights

5.1. The Buyer has the right to purchase goods in the e-shop in accordance with these Rules.

5.2. The Buyer has the right to withdraw from the purchase and sale agreement concluded in the e-shop by notifying the Seller thereof in writing no later than within 14 (fourteen) calendar days from the date of delivery of the goods.

5.3. The Buyer may exercise the Buyer’s right discussed in Clause 5.2 only if the goods have not been damaged or their appearance has not substantially changed, as well as if they have not been used.

6. Obligations of the Buyer

6.1. The Buyer must pay for the purchased goods and accept them in accordance with the procedure provided for in these Rules.

6.2. If the Buyer, at the time of delivery of the goods, refuses to accept the goods without important reasons, the Buyer must cover the costs of returning the goods at the request of the Seller.

6.3. At the time of delivery of the goods to the Buyer, the Buyer must check the condition of the consignment and the product (s) together with the Seller or the person who delivered the consignment.

6.4. By using the e-shop, the buyer confirms that he agrees with these purchase and sale rules and must comply with them.

8. Ordering and payment of goods

8.1. After visiting the e-shop, the buyer selects the goods he likes and places them in the shopping cart. After forming the shopping cart, the Buyer enters the personal data necessary for order fulfillment: his name, surname, address to which the goods will be delivered, telephone number and additional information that may be relevant for delivery of the ordered goods. The buyer confirms that he has read these rules and confirms the order.

8.3. You can pay using Swed, Seb, Luminor bank electronic banking services and Visa / MasterCard payment cards. Payments are available in euros. Payments are processed using the MakeCommerce.lt payment platform.

9. Delivery of goods

9.1. When ordering the goods, the buyer must indicate the exact delivery address of the goods.

9.2. The buyer must accept the goods himself. If the Buyer cannot accept the goods himself, but the goods have been delivered to the address specified by the Buyer, the Buyer has no right to make claims regarding the delivered goods to the wrong person.

9.3. The Seller delivers the goods to the Buyer in accordance with the terms specified in the descriptions of the goods.

9.4. The characteristics of each product sold are indicated in the description accompanying each product. The Seller is not responsible for the fact that the color, shape or other parameters of the goods in the e-shop may not correspond to the actual size, shape and color of the goods due to the characteristics of the monitor used by the Buyer.

9.5. If the Buyer withdraws from the sales contract, the Buyer shall be refunded all amounts paid by him, including the delivery costs paid by the Buyer.

10. Return of goods

10.1. Quality goods can be returned within 14 days from the date of receipt. Defects of sold low-quality goods are eliminated, low-quality goods are replaced and returned in accordance with the provisions of the Civil Code of the Republic of Lithuania.

10.2. The following conditions must be met when returning the goods:

10.2.1. The returned goods must be in the original neat packaging (this item does not apply in case of returning defective goods);

10.2.2. The Product must be undamaged by the Buyer;

10.2.3. The product must be unused, without losing the appearance of the product: undamaged labels, peeled protective films, etc. (this item does not apply in case of return of defective goods);

10.2.4. The returned product must be in the same configuration as the one received by the Buyer (this item does not apply in case of returning defective product);

10.2.5. The Seller has the right to refuse to accept the goods returned by the Buyer if the conditions for the return of the goods have not been complied with;

10.2.6. Return of the goods shall be carried out in the manner specified by the Seller within 14 (fourteen) days from the date of receipt of the goods (this clause shall not apply in case the goods are of poor quality – in this case the return of goods within the statutory warranty period);

10.3. Return and replacement of goods of appropriate quality shall be carried out in accordance with Article 6.22810 (1) of the Civil Code;

10.4. The money paid for the goods accepted by the Buyer but later refused shall be returned to the Buyer’s account not later than within 5 (five) days from the day of returning the goods to the Seller, unless the Seller and the Buyer agree otherwise.

11. Final provisions

11.1. These Rules have been drawn up in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania.

11.2. These Rules and the relations between the Parties with respect to these Rules shall be applied and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Lithuania.

11.3. All disagreements arising from the implementation of these Rules shall be resolved through negotiations. If no agreement is reached, disputes shall be resolved in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania.

11.4. The Parties shall be released from the obligations under these Rules if they cannot be fulfilled due to unforeseen circumstances beyond the control of the Parties (Force Majeure).