Privacy Policy

6.1. PRIVATUMO POLITIKA (LITHUANIAN)

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – MB KALNARAGIS , pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 305315978, buveinės adresas Parko g.8, Samantoniu k. Vepriu sen. Ukmergės raj. .

1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe tinklapio lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu WWW.KALNARAGIS.COM. 

1.4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Bendrovei, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis su Bendrove bendrus projektus, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros akcijas, bendras pardavimų kampanijas, lojalumo programas, ir kt., žiniasklaidos priemonėse, internetiniuose puslapiuose, Elektroninėje parduotuvėje, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose, ir kt.

1.8. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant tinklapyje ir yra saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.10. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro vienas elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.

1.12. Slaptažodis – tai Kliento sukurta unikali skaičių, raidžių, arba skaičių ir raidžių arba kitų simbolių kombinacija, kurią suvedus galima prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Klientas suteikia teisę Bendrovei atlikti visus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 

2.2. Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika.

2.3. Bendrovėje Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3..2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

2.3..3. Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3..4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

2.3..5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.3..6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3..7. Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti prekės Elektroninėje parduotuvėje. 

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. 

2.6. Klientas gali pateikti užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, arba per savo Paskyrą prisiregistravus Elektroninėje parduotuvėje. 

2.7. Pirminės registracijos prie Elektroninės parduotuvės metu per Paskyrą, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą bei sugalvoti saugų Slaptažodį, bei pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei. Klientas atsako už jų teisingumą. Sukūrus Paskyrą, Klientui suteikiamas identifikavimo kodas. 

2.8. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje Klientas visuomet privalo pateikti tikslius Asmens duomenis Elektroninei parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

2.9. Klientas turi teisę bet kada keisti bei papildyti Asmens duomenis Paskyroje arba kreiptis į elektroninę parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

2.10. Klientas privalo neatskleisti Slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, KOREGAVIMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), pirkimo istorija, o taip pat, esant Kliento sutikimui, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė) renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Elektroninės prekybos tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prekės/paslaugos pristatymo adresas, amžius/gimimo metai, IP adresas, prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys. Asmens duomenų, naudojamų elektroninės prekybos tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, amžius, lytis, gimimo data, gyvenamoji vietovė. Asmens duomenų, naudojamų Tiesioginės rinkodaros tikslu, saugojimo trukmė yra 5 (penki) metai nuo paskutinio prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės dienos.

3.2. Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso, adreso, amžius, lyties, gimimo datos, gyvenamosios vietovės) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Bendrovę, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

3.3. Klientas bet kada turi teisę atšaukti 3.2 punkte esantį savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Bendrovei elektroniniu paštu [KALNARAGIS@GMAIL.COM] ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų. 

3.4. Klientas taip pat turi galimybę atsisakyti įgyvendinti savo teisę nesutikti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomis Tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudus atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.

3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis:

3.5.1. gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.5.2. gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.5.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

3.6. Realizuodamas savo teises, Klientas turi pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė neatlygintinai teikia Duomenų subjektui informaciją apie tvarkomus Duomenų subjekto Asmens duomenis kartą per metus. Klientas, realizuoti savo teises, numatytas 3.5 punkte, gali kreipiantis elektroniniu paštu [KALNARAGIS@GMAIL.COM]. Bendrovė turi teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę. 

3.7. Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.7.1. Kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;

3.7.2. Asmens duomenys elektroninės prekybos tikslais teikiami Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės vykdoma veikla;

3.7.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

3.7.2. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

3.8. Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

3.9. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Bendrovei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Bendrovės Partneriams, kaip nurodyta 3.7. punkte.

3.10. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis. 

3.11. Bendrovė, įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

3.12. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje. 

3.13. Gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar paklausimą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Bendrovė pateikia Klientui atsakymą, patenkinant prašymą/nurodymą arba motyvuotai atsisakant tai padaryti, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi datos. Jeigu Duomenų subjektas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu. 

3.14. Tam, kad Elektroninėje parduotuvėje Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas, Kliento sutikimu Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašoma informacija Slapukai (angl. cookies), kuri naudojama Kliento, kaip ankstesnio Elektroninės parduotuvės naudotojo, atpažinimui, renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra įrašomi, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. 

3.15. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

4. KITOS NUOSTATOS

4.1. Bendrovė turi teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

4.2. Iškilus klausimams kreipkitės šiais kontaktais: AISTĖ MARION +37063105527, SCOTT MARION +37068654640, KALNARAGIS@GMAIL.COM

1. KEY DEFINITIONS

1.1. The Company or the Personal Data Controller is MB KALNARAGIS, a private limited liability company established and operating in accordance with the laws of the Republic of Lithuania, with the legal entity code 305315978, registered office address Parko str.8, Samantoniu k. Vepriu sen. Ukmergė district. .

1.2. Customer or Data Subject – a natural person – a customer of the Company (including website visitors) whose personal data is collected by the Company.

1.3. E-shop – The Company’s e-shop at WWW.KALNARAGIS.COM.

1.4. Services – all services provided by the Company.

1.5. Personal data – any information relating to a natural person – A data subject whose identity is known or can be directly or indirectly established by means of data such as a personal code, one or more personal, physical, physiological, psychological, economic, cultural or social data signs.

1.6. Processing of personal data means any operation carried out on personal data: collection, recording, storage, storage, classification, grouping, aggregation, modification (addition or correction), provision, publication, use, logical and / or arithmetic operations, retrieval, dissemination , destruction or other action or set of actions.

1.7. Partner – a legal entity that provides services to the Company related to the Company’s activities, or sells goods to it, or carries out joint projects with the Company, including, but not limited to, marketing campaigns, joint sales campaigns, loyalty programs, etc., in the media, online pages, E-shop, retail stores, retail chains, etc.

1.8. A cookie is a small piece of textual information that is automatically generated when you browse a website and is stored on a visitor’s computer or other device.

1.9. Direct marketing is the activity of offering goods and services to individuals and / or seeking their opinion on the goods or services offered by post, telephone or other means.

1.10. Privacy Policy – means this document setting out the principles and rules for the processing of Personal Data when using the services of the E-Shop.


1.11. Account – the main data of the Customer’s login to the E-Shop, which consists of one e-mail address and Password.

1.12. Password is a unique combination of numbers, letters, or numbers and letters or other symbols created by the Customer, which can be entered to access the E-Store.


2. GENERAL PROVISIONS

2.1. The Customer grants the Company the right to perform all personal data processing actions to the extent and for the purposes provided for in this Privacy Policy.

2.2. Personal data is processed in accordance with the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other legal acts regulating the processing and protection of Personal Data, this Privacy Policy.

2.3. Personal data is processed in the Company in accordance with the following principles:

2.3.1. Personal data is collected for defined and legitimate purposes;

2.3..2. Personal data is processed accurately, fairly and lawfully;

2.3..3. Personal data are adequate and limited to what is necessary for their collection and further processing;

2.3..4. Personal data is constantly updated;

2.3..5. Personal data shall be kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the data were collected and for which they are processed.

2.3..6. All information about Personal Data is confidential;

2.3..7. Customer’s Personal Data and personal information will not be used for illegal purposes.

2.4. The Customer is deemed to have read and agree to the current version of the Privacy Policy when purchasing in the E-shop. If the Customer does not agree with any part of the Privacy Policy or the Privacy Policy, then the Customer must not place an order and do not purchase the product in the Online Store.

2.5. The Privacy Policy is available in the Online Store and can be printed out at any time. The Privacy Policy may be changed, supplemented or updated at the Company’s discretion. A new version of the Privacy Policy is published in the Online Store.

2.6. The Customer can place an order in the E-Shop without registration, or by registering in the E-Shop through their Account.

2.7. During the initial registration with the E-Shop through the Account, the Customer must provide his / her e-mail address and come up with a secure Password, as well as provide accurate Personal Data to the E-Shop. The client is responsible for their correctness. After creating the Account, the Customer is given an identification code.

2.8. When using the Services, as well as when purchasing in the E-shop, the Customer must always provide accurate Personal Data to the E-shop and is responsible for their accuracy.

2.9. The Customer has the right to change and supplement the Personal Data in the Account at any time or to apply to the e-shop with a request to cancel the Account.

2.10. The Customer must not disclose the Password to third parties and keep it, otherwise all the related responsibility lies with the Customer.

USE, ADJUSTMENT AND STORAGE

3.1. The Company respects each Customer’s right to privacy. Customer’s Personal data (ie name, surname, e-mail address, telephone number, delivery address of the product / service, age / year of birth, payment data of the product / service (bank account number, method of payment, etc.), purchase history, etc. also, with the Customer’s consent, age, gender, date of birth, place of residence) are collected and processed for the following purposes:

3.1.1. For the purpose of e-commerce. The following personal data is processed: name, surname, e-mail address, telephone number, delivery address of the product / service, age / year of birth, IP address, payment data of the product / service. The storage period of personal data used for the purpose of e-commerce is 5 (five) years from the date of the last connection to the E-shop.

3.1.2. For direct marketing purposes. The following Personal Data is processed: name, surname, telephone number, e-mail address, address, age, gender, date of birth, place of residence. The storage period of personal data used for the purpose of Direct Marketing is 5 (five) years from the date of the last connection to the E-Shop.

3.2. The Customer may consent to the processing of his / her Personal Data (name, surname, telephone number, e-mail address, address, age, gender, date of birth, place of residence) for the purpose of Direct Marketing. If after giving consent to process his / her data for the purpose of Direct Marketing, as well as to receive Direct Marketing Notices, the Customer will no longer store it and inform the Company, the Company will no longer process his Personal Data for the purpose of Direct Marketing and will not send the Customer any electronic news.

3.3. The Customer has the right to revoke his consent to the Company to process the Customer’s Personal Data for the purpose of Direct Marketing at any time by notifying the Company by e-mail [KALNARAGIS@GMAIL.COM] and clearly indicating that he withdraws his consent to use his Personal Data for the purpose of Direct Marketing. and do not wish to receive any Direct Marketing communications.

3.4. The Customer also has the option to waive its right to object to the Customer’s Personal Data being processed in order for Direct Marketing purposes by clicking on the appropriate link in each email sent.

3.5. The Customer, as a Data Subject, has the following rights related to the processing of the Customer’s Personal Data:

3.5.1. to receive information from the Company about the processing of the Client’s Personal Data, to get acquainted with his / her Personal Data and how they are processed;

3.5.2. to receive information from the Company, from which sources and which personal data of the Client have been collected, for what purpose they are processed, to which data recipients they have been provided and have been provided at least during the last 1 (one) year;

3.5.3. to demand the correction, destruction of the Customer’s Personal Data or to suspend, except for storage, its personal data processing actions when the Personal Data is processed without complying with the provisions of the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania and other laws.

3.6. In order to exercise his rights, the Client must present a passport, identity card or driver’s license. The Company provides the Data Subject with information on the processing of the Data Subject’s Personal Data once a year free of charge. The Client, exercising his rights provided for in Clause 3.5, may contact by e-mail [KALNARAGIS@GMAIL.COM]. The Company has the right to correct, change, delete Personal Data or suspend the processing of Personal Data only after identifying the identity of the Customer who applied.

3.7. The Customer’s Personal Data is not provided to third parties, except in the following cases:

3.7.1. When Customer’s consent is obtained as set forth in this Privacy Policy;

3.7.2. Personal data for e-commerce purposes is provided to Partners providing services to the Company related to the Company’s activities;

3.7.3. In cases provided for by the laws and legal acts of the Republic of Lithuania, to the competent authorities.

3.7.2. In the e-shop, payments are processed using the makecommerce.lt platform, managed by Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Estonia, reg. No .: 12268475), therefore your personal information required for payment execution and confirmation will be transferred to Maksekeskus AS.

3.8. The Customer is aware of his right to object to the processing of his Personal Data for the purpose of Direct Marketing, i. The customer has the right to express disagreement immediately, or later.

3.9. The Customer agrees that his / her Personal Data will be transferred to the Partners when executing the Customer’s order placed in the Electronic Store, as well as when the Company provides Services to the Customer, as well as to the Company’s Partners, as specified in 3.7. points.

3.10. If the Customer does not agree with the Privacy Policy, the Customer will not be able to use the services of the E-Shop.

3.11. The Company implements organizational and technical measures to protect Personal Data from accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as from any other unlawful processing.

3.12. The Client agrees that in cases where it is necessary in accordance with the instructions of the competent authorities and / or the Client’s Personal Data may have been used for illegal activities, or there are reasonable suspicions of identity theft, which are subject to pre-trial investigation by the competent law enforcement authorities, or other legitimate grounds. or purposes, his Personal Data would be stored on the Company’s servers for longer than set forth in this Privacy Policy.

3.13. Upon receipt of the Data Subject’s instruction or request related to the processing of Personal Data, the Company shall provide the Customer with a response, satisfying the request / instruction or reasonably refusing to do so, no later than within 30 (thirty) calendar days from the Data Subject’s request. If the Data Subject so requests, the response must be provided in writing.

3.14. In order for the Company to offer full services to the Customer in the E-Shop, with the consent of the Customer, information is stored on the Customer’s computer (device) using cookies to identify the Customer as a previous user of the E-Shop . The Customer may at any time view which Cookies are stored and may delete some or all of the Cookies entered.

3.15. To learn more about cookies, such as how to manage or delete them, you can visit www.allaboutcookies.org.

4. OTHER PROVISIONS

4.1. The Company has the right to change or supplement the “Privacy Policy” in full or in part. Additions or changes to the Privacy Policy take effect from the date of their publication.

4.2. If you have any questions, please contact the following contacts: AISTĖ MARION +37063105527, SCOTT MARION +37068654640, KALNARAGIS@GMAIL.COM